Home > Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Tenzij andersluidende op de voorzijde van de offerte vermelde voorwaarden, zijn onderstaande clausules strikt van toepassing voor al onze verhandelingen:

 

1.Onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud. Bij bestelling dient deze schriftelijk door de directie bevestigd te worden. De prijsaanbiedingen zijn slechts geldig indien ze binnen de 30 dagen te rekenen vanaf hun verzending (postdatum) ondertekend worden teruggezonden. Indien de uitvoeringstermijn meer dan 50 werkdagen bedraagt of zo niet, wanneer de werken dienen aangevat meer dan 3 maanden na datum van het opstellen van de offerte, zijn onze prijzen van rechtswege voor herziening vatbaar volgens de formule: p=P(0.40 s/S + 0.40 i/l + 0.20) waarbij s en S het gemiddeld uurloon vertegenwoordigen van de

werklieden, welke ressorteren onder het Paritair comité van het Bouwbedrijf, respectievelijk op datum van de beschouwde uitvoeringsperiode en op datum van de offerte, terwijl i en l de maandelijkse indexwaarde der bouwmaterialen vertegenwoordigen, vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken op dezelfde respectievelijke tijdstippen. In een aan de aannemer te wijten periode van vertraging worden de waarden S en l geblokkeerd op het laatste peil welke bereikt werd tijdens de contractuele periode. De fiscale lasten vallen steeds ten laste van de koper.

 

 1. De documenten die betrekking hebben op onze offerte zijn vertrouwelijk en blijven onze eigendom. Ze mogen noch gereproduceerd, noch meegedeeld worden, er mag geen gebruik van gemaakt worden ten nadele van de ontwerper. De berekeningen, ontwerpen, monsters, modellen en tekeningen moeten ons op eenvoudige aanvraag teruggegeven worden.

 

 1. De opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de nodige bouwtoelating en vergunningen om de werken uit te voeren. Hij stelt een architect aan, die belast is met de leiding en het toezicht van de werken. De administratieve bepalingen van het lastenboek zijn slechts toepasselijk op deze overeenkomst, indien deze door ons werden ondertekend.

 

 1. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Worden niet als dusdanig beschouwd: de zater-, zon- en feestdagen, verlofdagen, de dagen waarop uit oorzaak van het slechte weer of de gevolgen ervan, het werken gedurende ten minste vier uren onmogelijk was. De aanvang of hervatting der werken zal steeds in gemeenschappelijk overleg worden bepaald.

 

 1. De leveringstermijn wordt slechts ten titel van aanduiding gegeven. Bijgevolg zal iedere vertraging in de levering welke ook de reden weze, geen recht geven op schadevergoeding of op een vernietiging van het contract. Alle gevallen van heirkracht, zoals brand, werkstaking of schaarste van grondstoffen, geven ons het recht iedere reeds afgesloten bestelling op te schorten, de leveringstermijn te veranderen of zelfs de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

 

 1. Bij leveringen moet de koper op het ogenblik van de materiele aflevering de koopwaar onderzoeken op de conformiteit en de zichtbare gebreken. Gebrek aan protest of voorbehoud brengt aanvaarding met zich mee. Ingeval er nazicht noodzakelijk is, moet dit gebeuren binnen de 48 uren na ontvangst van de goederen en binnen dezelfde termijn moeten de klachten worden overgemaakt per

aangetekend schrijven. Er worden geen klachten aanvaard van goederen die reeds werden geleverd aan derden. De vrijwaringsplicht voor eventuele niet-zichtbare gebreken is beperkt tot drie maanden vanaf de leveringsdatum. De garantieplicht beperkt zich in elk geval tot het gratis vervangen van de defecte stukken.

 

 1. Het risico gaat onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst op de koper over, en in geval van aanneming, bij de levering op de werf. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade berokkend door derden na montage van de geleverde materialen.

 

 1. De kleurgarantie geldt enkel voor witte profielen.

 

 1. Onverminderd de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de werken gewaarborgd tegen verborgen gebreken gedurende de periode van 3 jaar te rekenen vanaf de voorlopige oplevering, uitgezonderd voor de geleverde materialen en installaties, waarvoor enkel de leverancierswaarborg van 1 jaar wordt verleend. Onze waarborg geldt slechts voor zover de opdrachtgever niet in gebreke is.

 

 1. In geval van absoluut forfait, zullen alle werken, welke niet uitdrukkelijk in onze offerte vermeld zijn o.m. ten gevolge van verkeerde opmetingen of plangegevens, worden uitgevoerd als bijkomend werk tegen de voorziene eenheidsprijzen of tegen de op dat ogenblik geldende uurlonen in regie, zoals getarifeerd door het Ministerie van Economische Zaken. Tevens zal door alle rechtsmiddelen het bewijs kunnen geleverd worden van wijzigingen die eventueel worden aangebracht door de klant of door zijn architect, aan wie deze bevoegdheid uitdrukkelijk wordt toegekend. Elke wijziging brengt van rechtswege een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich mee.

 

 1. De eindafrekening met aangehechte detaillering, zal beschouwd worden als door de klant aanvaard indien zij, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst, niet gecontesteerd werd.

 

 1. De betaling zal, behoudens andersluidende bepaling in onze prijsaanbieding, geschieden door afbetalingen die maandelijks eisbaar zijn volgens de vordering der werken. De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending. De op de facturen betrekking hebbende klachten zijn slechts ontvankelijk binnen de 8 dagen na ontvangst. Elk uitstel van betaling brengt van rechtswege een interest met zich mee t.b.v. 12 % per jaar, alsook een verhoging van 10 % van het factuurbedrag, gezamenlijk toe te passen bij wijze van forfaitaire schaderaming met een minimum van 75 euro. Zowel de verwijlinteresten als het verhogingsbeding treden van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling in voege. In geval de klant nalaat één of meerdere facturen te betalen, hebben wij het recht de werken te schorsen en op kosten van de klant alle bewaringsmaatregelen te treffen, onverminderd alle rechten en vorderingen.

 

 1. De verkoper blijft in eigendom van de materialen, ook als deze reeds verwerkt of ingebouwd zijn, zolang de volledige som niet betaald is.

 

 1. De voorlopige oplevering geschiedt onmiddellijk na de voltooiing der werken in onze aanwezigheid door de klant en/of door de architect. Zij verleent kwijting voor eventuele zichtbare gebreken, die niet schriftelijk meegedeeld worden binnen de acht dagen. Elke latere klacht is onontvankelijk. De bezetting, verkoop of verhuur van het gebouw of het gebruik van de door ons geleverde installaties wordt gelijkgesteld met een voorlopige oplevering. Hetzelfde geldt wanneer de opdrachtgever niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is bij de voorlopige oplevering. De voorlopige oplevering geldt als aanvang van de tienjarige aansprakelijkheid. De garantietermijn bedraagt 12 maanden. Indien tijdens deze termijn geen schriftelijke opmerkingen werden betekend, geschiedt de definitieve oplevering stilzwijgend door het louter verloop van de garantietermijn.

 

 1. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank te Gent, alleen het Belgisch recht is van toepassing.